Únor 2009

Uzávěrky přihlášek na VŠ

18. února 2009 v 22:45 Pro závěrečné ročníky

POZOR...POZOR...POZOR!!!

Uzávěrky přihlášek na VŠ:

Univerzita a fakulta
Uzávěrka
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Farmaceutická fakulta VFU
Slezská univerzita v Opavě - celá
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL
Ekonomická fakulta VŠB-TUO
Fakulta pedagogická ZČU
27.2.2009
Univerzita Karlova v Praze - celá
Masarykova univerzita v Brně - celá
Univerzita Palackého v Olomouci - celá
Ostravská univerzita v Ostravě - celá
Univerzita Hradec Králové - celá
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - celá
Policejní akademie ČR v Praze - celá
Univerzita obrany v Brně - celá
Filozofická fakulta JČU
Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Ústav zdravotnických studií UJEP
Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU
Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií UPard
Fakulta podnikatelská VUT
Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Fakulta managementu VŚE
Zahradnická fakulta v Lednici MZLU
Fakulta právnická, Ústav umění a designu ZČU
28.2.2009
Hospodářská fakulta TUL13.3.2009
Zemědělská fakulta, Teologická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta JČU
Fakulta životního prostředí UJEP
Dopravní fakulta Jana Pernera UPard
Fakulta informačních technologií VUT
Provozně ekonomická fakulta MZLU
Zdravotně sociální fakulta JČU
15.3.2009
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích27.3.2009
Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP
Fakulta stavební, Fakulta elektrotechnická, Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - celá
Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky a mezioborových studií, Fakulta textilní TUL
Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektrotechniky a informatiky UPard
Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta chemická, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
Fakulta stavební VŠB-TUO
Česká zemědělská univerzita v Praze - celá
Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU
Fakulta ekonomická, Fakulta filozofická, Fakulta zdravotnických studií ZČU
31.3.2009
Fakulta strojní ZČU3.4.2009
Fakulta elektrotechnická ZČU10.4.2009
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU
Fakulta aplikovaných věd ZČU
15.4.2009
Vysoká škola polytechnická Jihlava17.4.2009
Fakulta strojní ČVUT
Ústav zdravotnických studií TUL
Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Hornicko-geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO
30.4.2009
Národohospodářská fakulta VŠE
30.5.2009

Jak se mají:-)) jinde

10. února 2009 v 10:07 Pro všechny
Od kolegy z Jeseníku jsem dostala tip na akci, která by vás taky mohla zajímat. Mrkněte na:


POZOR...POZOR...POZOR!!!

10. února 2009 v 10:03 Přijímací řízení
Sledujte prosím termíny podání přihlášek na VŠ!!!

Dále přináším termíny DOD:


České vysoké učení technické v Praze
Fakulta dopravní
11.2.2009
Technická univerzita v Liberci
Hospodářská fakulta
18.2.2009


a také webovky,

Kde najdete příklady testů z obecně studijních předpokladů, matematiky a jazyků:


Zápisové lístky

7. února 2009 v 7:57 Přijímací řízení
Informace o přijímacím řízení pro šk. rok 2009/2010

- škola pro školní rok 2009/2010 nevyhlašuje přijímací zkoušky
- přijímání ke vzdělávání se realizuje podle kritérií pro uchazeče, která jsou uvedena u jednotlivých oborů vzdělání

termíny přijímání:
1. kolo
1. termín 19. 3. 2009
2. termín 14. 4. 2009

2. kolo
v případě, že se naplní předpokládané počty přijímaných žáků, nebude vyhlašováno


Zvláštní upozornění pro uchazeče nástavbového studia:
- škola nevyžaduje potvrzení od lékaře
- zápisové lístky vydává Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor školství a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5:

jméno, příjmení telefon č. kanceláře
Mgr. Ingrid Vavřínková 257 280 222 4057
Mgr. Hana Velebová 257 280 232 4048
Ing. Václav Truneček 257 280 422 4050


Příjímací řízení na nástavbu!!!

7. února 2009 v 7:55 Přijímací řízení

Příjímací řízení na nástavbu!!!

- pozor ZMĚNA!!!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
pro školní rok 2009/2010

Pro školní rok 2009/2010 se přijímací zkoušky NEKONAJÍ!!!

Obor vzdělání: 64-41-L/524 Podnikání

Ředitel školy stanovuje v souladu s novelou zákona č. 561/2006 Sb., školského zákona v platném znění:

1. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
60 žáků ve 2 třídách

2. Termín 1. kola přijímání:
19. března 2009

3. Kritéria přijímacího řízení:
3.1
HODNOCENÍ PROSPĚCHU V OBORU VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Uchazečům budou uděleny body za výsledky v 1. a 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku studia ze všech studovaných předmětů.

1,00 - 1,10
100

2,21 - 2,25
49

1,11 - 1,20
95

2,26 - 2,30
48

1,21 - 1,30
90

2,31 - 2,35
47

1,31 - 1,40
85

2,36 - 2,40
46

1,41 - 1,50
80

2,41 - 2,45
45

1,51 - 1,60
75

2,46 - 2,50
44

1,61 - 1,65
70

2,51 - 2,60
42

1,66 -1,70
65

2,61 - 2,70
40

1,71 - 1,75
60

2,71 - 2,80
38

1,76 - 1,80
58

2,81 - 2,90
35

1,81 - 1,85
57

2,91 - 3,00
30

1,86 - 1,90
56

3,01 - 3,10
25

1,91 - 1,95
55

3,11 - 3,20
20

1,96 - 2,00
54

3,21 - 3,30
15

2,01 - 2,05
53

3,31 - 3,40
10

2,05 - 2,10
52

3,41 - 3,50
5

2,11 - 2,15
51

nad 3,50
0

2,16 - 2,20
50


3.2 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Za každý 2. stupeň z chování v hodnocených pololetích bude žákovi odečteno 10 bodů od celkového počtu bodů.
Za každý 3. stupeň z chování v hodnocených pololetích bude žákovi odečteno 20 bodů od celkového počtu bodů.

4. Pořadí uchazečů
Uchazeči budou seřazeni podle počtu bodů získaných či odečtených podle kritérií uvedených v bodu 3.

5. PŘEDCHOZÍ STUDIUM NA SŠ
Uchazeči, kteří již studium ukončili v minulých letech, jsou povinni předložit kopii výučního listu současně s přihláškou ke studiu.
Studenti současného 3. ročníku jsou povinni předložit výuční list nejpozději do 26. 6. 2009. Pokud tak neučiní, nemohou v souladu s platnými předpisy od 1. 9. 2009 zahájit řádné studium a jejich případné Rozhodnutí o přijetí ke studiu, které získali před konáním závěrečné zkoušky, bude neaplikovatelné v duchu platných právních předpisů.
Studenti, kteří nezískají výuční list v řádném termínu (červen), ale až v pozdějších termínech, mají možnost přihlásit se ke studiu nástavbového oboru až v dalším školním roce.

6. Další informace
V případě, že bude podaná přihláška ke studiu neúplná či požadované doklady nebudou předloženy do 15. 3. 2009, budou přihlášky uchazečům vráceny. Ti jsou pak vyřazeni ze seznamu uchazečů, kteří přistoupí k přijímacímu řízení.

S vyhlášením dalších kol přijímacího řízení se nepočítá.

Po červnovém termínu stanoveném pro vykonání závěrečných zkoušek je možné doplnit počet přijímaných uchazečů o ty, kteří úspěšně absolvovali 1. kolo přijímacího řízení, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů a nahradili by tak původně přijaté uchazeče, kteří škole oznámí, že nenastoupí nebo nebudou moci nastoupit ke studiu z důvodu nezískání výučního listu v řádném termínu.

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podávají zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů řediteli příslušné střední školy do 15. března 2009.

Kód a název oboru
, který uvádíte na přihlášce: 64-41-L/524 Podnikání

Na přihlášce ke studiu se nevyžaduje pro daný obor posouzení zdravotní způsobilosti příslušného registrujícího praktického lékaře.